Årsmöte, motioner etc

Styrelsen har sedan några dagar skickat ut alla årsmöteshandlingar per mejl (och i de fall vi saknar mejl även per post). Kallelse sitter också uppe på våra två anslagstavlor.

Kallelsen i sin helhet ser ut så här:

Kallelse till årsmöte för föreningen Stadan Sportstugeförening
Datum: 2015-06-07  Tid: 11:00 Plats: Kamratstugan
Dagordning
§ 1.  Årsmötet öppnas
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
§ 5. Val av mötesordförande att leda årsmötet samt mötessekreterare
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2014
§ 8.  Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar
§ 9.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och dess ledamöter
§ 11. Fastställande av budget för 2015
§ 12. Beslut om medlemsavgift för år 2015
§ 13. Val av styrelse
• Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
• Val av vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
• Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen
• Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för 2 år
§ 14.  Val av revisor jämte revisorsuppleant
§ 15. Val av valberedning, två ledamöter och sammankallande
§ 16. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 17. Eventuella stadgeändringsförslag
§ 18. Mötets avslutande

Har ni/du någon motion ni/du vill ta upp på årsmötet så lägg en lapp i föreningens postlåda vid Nabbens postlådor snarast, senast 31 maj. Alternativt email till ordförande, mickael.bogered@scania.com .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *