Information från möte 29/10 med Södertälje kommun gällande ny detaljplan

Information från möte 29/10 med Södertälje kommun gällande ny detaljplan

Styrelsen har träffat Södertälje kommun om den nya detaljplanen. Syftet med mötet var att kommunens representanter ville informera om ett möte i Tekniska nämnden nyligen gällande den nya detaljplanen. Ingen information gavs om nya arrendevillkor, bara att förslagen var på väg ut.

Tjänstemännen berättade att ett beslut hade tagits i Tekniska nämnden (TN) gällande den nya detaljplanen. Det underlag som dessa tjänstemän hade förberett till detta möte i Tekniska nämnden  finns att läsa på följande länk:

https.sodertälje.se/globalassets/politiska-dokument/tekniska-namden/2019-sammantradeshandlingar/2019-10-24/arende-6-sammanstalld.pdf

Vi fick berättat för oss att beslutet innebär att nuvarande områdeskaraktär kommer att  bevaras. Ingen ny exploatering kommer att ske i Stadan, alltså inga nya tomter, inte ens de som finns med i förslaget vid Vinterstigen som gått på samråd. Det senare för att Länsstyrelsen har överklagat denna exploatering pga Strandskyddet. Dessutom kommer inga lokalgator att standard höjas, utan dessa kommer att fortsätta som idag. Ingen asfaltering, ingen gatubelysning, ingen breddning, inga gång-/cykelvägar, etc. Detta kommer att hanteras i en senare fas när ny exploatering kan komma att bli aktuell.

All mark utöver tomtmarken (som ska säljas till husägarna/arrendatorerna) kommer fortsätta ägas av kommunen, alltså inte överlåtas till den nya samfälligheten. Denna mark kommer ej att kunna exploateras då Länsstyrelsen inte kommer att godkänna det med hänvisning till Strandskyddet.

Vi fick också berättat att V/A ledning kommer att dras från Hovsjö på sjöbotten i Måsnaren, inte längs strandkanten som tidigare sagts. Fördelen med detta är att det går snabbare och det blir en pump i Hovsjö och inga pumpstationer i området. Både kalkyl och tidsplan är redan framtaget av Södertälje Nät. Telge Nät sätter kostnad för anslutning när projektet har slutförts.

Den nya samfälligheten kan ansöka om att få sätta upp en vägbom in till området. Var exakt måste beslutas av föreningsmedlemmarna och ingå i den ansökan som måste skickas till Stadsmiljö vid Södertälje kommun.  

En ny värdering kommer att beställas av kommunen då den tidigare gjordes 2013. Denna värdering kommer sannolikt att beställas av kommunen när den nya detaljplanen är antagen. De reviderade tomtpriser som finns publicerade på kommunen projektsida (se länk ovan) kan endast uppfattas av oss som kalkylmässiga till mötet i Tekniska nämnden. Den nya värderingen som beställs av kommunen kommer att visa hur snittförsäljningspriserna har utvecklats sedan 2013. Det vi som förening bör fundera på är om vi också ska beställa en värdering av tomterna. Då får vi en s k ”second opinion” som kan bli värdefull i prisförhandlingen med kommunen.     

Arbete återstår med att lösa dagvatten avrinning i den nya detaljplanen (finns några låga tomter i området). Även hantera samrådsinvändningar från Länsstyrelsen gällande Strandskyddet. Med detta arbete hoppas kommunen att den nya detaljplanen kan gå direkt till granskning.

Kommunen kommer att fortsätta hantera Stadanvägen och lokalgator även i framtiden.

Ovanstående information gör att vi kommer närmare ett beslut om ny detaljplan. Många viktiga frågor återstår dock, men chansen till friköp under 2020 har definitivt inte försämrats i och med beslutet nyligen i Tekniska nämnden.

Det blir intressant att se vad den nya värderingen kommer fram till för tomtpris. Nu har ju förutsättningarna ändrats rejält så förhandlingen med kommunen om villkor för oss alla medlemmar kommer att behöva börjas direkt när den nya värderingen är känd för oss. Nu behöver vi fokusera på förslaget på ny arrendeavgift och försöka förstå hur kommunen har resonerat och därefter förhandla så att vi slutligen landar i en överenskommelse som blir acceptabel för båda parter. Min stora förhoppning är att friköp kommer att kunna starta under 2020.  Det innebär i bästa fall en relativt kort tid med de nya arrendevillkoren.

Återkom gärna till styrelsen med eventuella frågor eller funderingar.