Välkommen till Stadans  traditionsenliga midsommarfirande på Ängen med dans, lotteri, glass och festis till barnen. Vi startar kl.13 då vi hjälps åt att klä stången.

Midsommardagens 5-kamp startar klockan11 och avslutas klockan 12. Alla vuxna som vill delta tar med ett paket för 50 kr, barnen tar med paket för 30 kr. Prisutdelningen sker kl. 15.00.

På helgens årsmöte beslutades att årsavgiften till Stadan sportstugeförening skall höjas från 700 kr till 900 kr. Pengarna ska vara föreningen tillhanda innan den 30 juni och sätts in på bankgiro 364-0083. Mycket viktigt: Ange din Stadan-adress vid insättningen så att vi vet från vilken medlem pengarna kommer.

En båt har hittats guppandes fritt ute på Måsnaren och drogs in till bryggan vid udden av en av våra medlemmar. Någon som vet vems det är?

20150603_073206

 

Styrelsen har sedan några dagar skickat ut alla årsmöteshandlingar per mejl (och i de fall vi saknar mejl även per post). Kallelse sitter också uppe på våra två anslagstavlor.

Kallelsen i sin helhet ser ut så här:

Kallelse till årsmöte för föreningen Stadan Sportstugeförening
Datum: 2015-06-07  Tid: 11:00 Plats: Kamratstugan
Dagordning
§ 1.  Årsmötet öppnas
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
§ 5. Val av mötesordförande att leda årsmötet samt mötessekreterare
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2014
§ 8.  Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar
§ 9.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och dess ledamöter
§ 11. Fastställande av budget för 2015
§ 12. Beslut om medlemsavgift för år 2015
§ 13. Val av styrelse
• Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
• Val av vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
• Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen
• Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för 2 år
§ 14.  Val av revisor jämte revisorsuppleant
§ 15. Val av valberedning, två ledamöter och sammankallande
§ 16. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 17. Eventuella stadgeändringsförslag
§ 18. Mötets avslutande

Har ni/du någon motion ni/du vill ta upp på årsmötet så lägg en lapp i föreningens postlåda vid Nabbens postlådor snarast, senast 31 maj. Alternativt email till ordförande, mickael.bogered@scania.com .