Stadgar

§ 1
Föreningens verksamhetsområde omfattar den av Södertälje stad som sporstugeområde utarrenderade delen av egendomen Stadan samt den utarrenderade egendomen Granö, Tvillingholmarna och Mustafsen.
Områdena skall betraktas som separata, var del sköter sina egna områden

§ 2
Föreningen har till ändamål, att ansluta en var innehavare av sportstugetomt inom verksamhetsområdet,
till föreningen, att verka till medlemmarnas bästa och för allmän trevnad inom området, att tillvarataga medlemmarnas intressen i fråga om arrendevillkor och
liknande, samt att föra medlemmarnas talan i frågor av allmänt intresse.

§ 3
Mom. 1
Ordinarie föreningsmöte skall hållas årligen under första halvåret på tid och plats som av styrelsen bestämts och kungjorts minst 10 dagar före mötet. Läs om årsmötet under Aktiviteter.
Extra möte hålles då styrelsen anser skäl därför föreligga eller då revisorerna eller minst 10 föreningsmedlemmar skriftligen hos styrelsen yrkar därpå.
Vid ordinarie möte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av justeringsmän.
 3. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående verksamhetsår.
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 5. Behandling av övriga frågor och förslag, vilka i vederbörlig ordning förberetts.
 6. Val av ordförande i styrelse.
 7. Val av övriga ledamöter jämte suppleanter i styrelsen.
 8. Val av revisorer jämte suppleanter.
 9. Fastställande av årsavgift. Läs mer om årsavgiften.

Mom. 2
Röstning sker öppet. Vid val skall dock sluten omröstning företagas om någon så påfordrar.
För beslut erfordras enkel majoritet.

§ 4
Mom. 1
Föreningens angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av 7 ledamöter jämte 3 suppleanter.
Styrelsen väljes av årsmötet för en tid av 2 år. Ordföranden väljes direkt av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt ev. erforderliga funktionärer.

Mom. 2
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av dess medlemmar är om beslutet ense.

Mom. 3
Styrelsen är gemensamt ansvarig för omhänderhavda medel.

Mom. 4
Styrelsen åligger:

 • att i enlighet med dess stadgar och med stöd av desamma fattade beslut leda föreningens verksamhet.
 • att övervaka att medlemmarnas intressen på bästa sätt tillvaratagas.
 • att med största omsorg förvalta föreningens tillhörigheter.
 • att utse en ledamot till firmatecknare.
 • att i övrigt verkställa de beslut föreningen fattat.

Mom. 5
Ordföranden utövar högsta ledningen av föreningens verksamhet, kallar styrelsen till sammanträde, leder förhandlingarna vid styrelsens och föreningens sammanträden samt för föreningens korrespondens, om styrelsen icke anser lämpligare uppdraga åt sekreteraren att föra denna.
Sekreteraren har att föra protokoll vid styrelsens och föreningens möten.
Kassören uppbär och kvitterar alla avgifter, verkställer förekommande utbetalningar samt förvaltar med redovisningsskyldighet föreningens medel och övervakar, att medlemmarna i rätt tid fullgör sina inbetalningar.

Mom. 6
Verksamhetsåret omfattar 1/5-30/4. Räkenskaperna skola vara avslutade 14 dagar efter verksamhetsårets slut samt då vara tillgängliga för revisorerna.

§ 5
Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan ske, om föreningen vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, därom beslutar och erfordras tillika för beslutets giltighet att underrättelse om ärendet blivit medlemmarna delgiven samtidigt med kallelsen till ifrågavarande möten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *